4-methyl-2-(4-nitrophenyl)phthalazin-1(2H)-one

4-methyl-2-(4-nitrophenyl)phthalazin-1(2H)-one