1-(biphenyl-4-yl)-2-phenylethanone

1-(biphenyl-4-yl)-2-phenylethanone