methyl 5-(4-fluorophenyl)-1-phenylpyrazole-3-carboxylate

methyl 5-(4-fluorophenyl)-1-phenylpyrazole-3-carboxylate