N-(4-chlorophenyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxamide

N-(4-chlorophenyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxamide