1-(3-Nitro-phenyl)-5-phenyl-1H-[1,2,3]triazole

1-(3-Nitro-phenyl)-5-phenyl-1H-[1,2,3]triazole