4-Methoxymethyl-2-(2-methoxy-phenylamino)-6-methyl-nicotinonitrile

4-Methoxymethyl-2-(2-methoxy-phenylamino)-6-methyl-nicotinonitrile