2-chloro-N-(2-methyl-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-yl)acetamide

2-chloro-N-(2-methyl-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-yl)acetamide