2-(3-Methoxyphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(3-Methoxyphenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole