(2z)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-n-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enamide

(2z)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-n-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enamide