4-(4-ethylphenyl)phthalazin-1(2H)-one

4-(4-ethylphenyl)phthalazin-1(2H)-one