(6-chloro-4-phenylquinazolin-2-yl)hydrazine

(6-chloro-4-phenylquinazolin-2-yl)hydrazine