[4-(5-methylsulfanyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]thiourea

[4-(5-methylsulfanyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]thiourea