(4,5-Dimethoxy-2-nitro-phenyl)-phenyl-methanone

(4,5-Dimethoxy-2-nitro-phenyl)-phenyl-methanone