3-Chloro-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-2-oxo-ethyl]-benzamide

3-Chloro-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-2-oxo-ethyl]-benzamide