2-(2,4-Dimethyl-phenylamino)-4,6-dimethyl-nicotinamide

2-(2,4-Dimethyl-phenylamino)-4,6-dimethyl-nicotinamide