1-(2,2-Diethoxyethyl)-4-fluorobenzene

1-(2,2-Diethoxyethyl)-4-fluorobenzene