6-Chloro-1-ethyl-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole

6-Chloro-1-ethyl-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole