2-(biphenyl-2-yloxy)-n,n-diethylethanamine

2-(biphenyl-2-yloxy)-n,n-diethylethanamine