[1-(4-chlorobenzyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol

[1-(4-chlorobenzyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol