[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](piperidino)methanone

[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl](piperidino)methanone