N-[(4-METHYLPHENYL)METHYL]-4-NITRO-BENZENESULFONAMIDE

N-[(4-METHYLPHENYL)METHYL]-4-NITRO-BENZENESULFONAMIDE