1-(cyclohexylmethyl)-4-phenylpiperazine

1-(cyclohexylmethyl)-4-phenylpiperazine