1-phenyl-4-(3-phenylpropyl)piperazine

1-phenyl-4-(3-phenylpropyl)piperazine