4-Chloro-5-methylamino-2-phenyl-2H-pyridazin-3-one

4-Chloro-5-methylamino-2-phenyl-2H-pyridazin-3-one