1-(4-ethylcyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)piperazine

1-(4-ethylcyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)piperazine