(4-Methoxy-phenyl)-pyridin-3-ylmethyl-amine

(4-Methoxy-phenyl)-pyridin-3-ylmethyl-amine