2-Ethoxy-6-methyl-4-phenyl-quinazoline

2-Ethoxy-6-methyl-4-phenyl-quinazoline