1-(4-ethoxyphenyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid

1-(4-ethoxyphenyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid