ethyl 3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2-thioxo-1,3-thiazoline-5-carboxylate

ethyl 3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2-thioxo-1,3-thiazoline-5-carboxylate