N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide