3-amino-N-(2,3-dimethylphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-N-(2,3-dimethylphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide