[1-(2-phenoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol

[1-(2-phenoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol