2,6-bis(4-methoxyphenyl)pyridine

2,6-bis(4-methoxyphenyl)pyridine