2-(phenylmethylene)-1-hydrazinecarboxamide

2-(phenylmethylene)-1-hydrazinecarboxamide