1,1,1-Trimethyl-2,2,2-triphenyldisilane

1,1,1-Trimethyl-2,2,2-triphenyldisilane