N-(2-phenylethyl)-N-(phenylsulfonyl)glycine

N-(2-phenylethyl)-N-(phenylsulfonyl)glycine