methyl 4-{[(2,6-dioxo-4-phenylcyclohexylidene)methyl]amino}benzoate

methyl 4-{[(2,6-dioxo-4-phenylcyclohexylidene)methyl]amino}benzoate