N-(3,4-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(3,4-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide