1,2,4-Trichloro-3-(chloromethyl)benzene

1,2,4-Trichloro-3-(chloromethyl)benzene