(3-(4-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol

(3-(4-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol