4-methoxy-2,6-dimethylphenol

4-methoxy-2,6-dimethylphenol