2-Chloromethyl-6-methyl-4-phenyl-quinazoline 3-oxide

2-Chloromethyl-6-methyl-4-phenyl-quinazoline 3-oxide