2-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-4-nitrobenzamide

2-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-4-nitrobenzamide