4-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-nitrobenzamide

4-chloro-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-nitrobenzamide