1,2,3,4,5,6-Hexachloro-7-methoxynaphthalene

1,2,3,4,5,6-Hexachloro-7-methoxynaphthalene