1-Benzothiazol-2-yl-3-(4-methyl-benzoyl)-thiourea

1-Benzothiazol-2-yl-3-(4-methyl-benzoyl)-thiourea