s-benzoyl o,o-diethyl phosphorodithioate

s-benzoyl o,o-diethyl phosphorodithioate