Pyrrolidine, 1-[[5-(dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-

Pyrrolidine, 1-[[5-(dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-