(2-carboxyphenyl)(phenyl)iodonium

(2-carboxyphenyl)(phenyl)iodonium