N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetamide

N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetamide